KLOCKI KORBO - HIT!

Korbo to kreatywne i edukacyjne zestawy klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się  konstrukcji.

Głównym budulcem jest klocek - koło zębate, które najmłodsze nawet dziecko może wprawić w ruch. W prostej zabawie w procesie poznawczym: Buduj, Zakręć i Obserwuj, klocki Korbo w sposób zabawowy i doświadczalny pozwalają dzieciom zrozumieć zastosowanie kół zębatych w mechanice.

Zapraszamy do nowego działu KLOCKI KORBO!

Informacje o produkcie

Bawimy się w balet - CD

Nr katalogowy:
1300225
Producent:
Muzyczny Domek

Parametry produktu

Wysyłamy w ciągu:
do 3 dni
Rok wydania:
2012

Sprawdź również:

30,90 zł
29,90 zł
Opis produktu:

Nowa pro­po­zy­cja wy­daw­ni­cza Mu­zycz­ne­go Domku „Ba­wi­my się w balet" kon­ty­nu­uje ideę pro­pa­go­wa­nia ruchu przy mu­zy­ce. Tym razem mu­zycz­na przy­go­da zwią­za­na jest z tań­cem. W świat mu­zy­ki dzie­ci za­pra­sza mu­zycz­na la­lecz­ka - Kle­men­tyn­ka.

Kle­men­tyn­ka uwiel­bia śpie­wać, grać na in­stru­men­tach, słu­chać mu­zy­ki i tań­czyć. Za­pra­sza dzie­ci do we­so­łej za­ba­wy w balet. Do za­ba­wy, po­nie­waż pra­gnie­my dać dzie­ciom dużo swo­bo­dy i moż­li­wo­ści im­pro­wi­za­cji ru­cho­wej, re­zy­gnu­jąc z ty­po­wych, su­ro­wych ćwi­czeń ba­le­to­wych. Jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­my ele­men­ty mar­szu, biegu, pod­sko­ków, ukło­nów, sy­gna­ły mu­zycz­ne, które roz­wi­ja­ją po­czu­cie rytmu, tempa, dy­na­mi­ki oraz uwraż­li­wia­ją na cha­rak­ter mu­zy­ki i zmia­ny w jej prze­bie­gu.

Na pły­cie za­miesz­cza­my ćwi­cze­nia roz­wi­ja­ją­ce pa­mięć i wy­obraź­nię mu­zycz­ną oraz kształ­cą­ce wy­czu­cie prze­strze­ni i czasu.

Dzie­ci będą mogły wraz z Kle­men­tyn­ką za­mie­nić się w ła­bę­dzia, la­lecz­kę, kwia­tusz­ki, wy­my­ślą wła­sne pozy, fi­gu­ry i ukło­ny, za­tań­czą po­lecz­kę oraz me­nu­eta. Na pły­cie za­miesz­cza­my rów­nież za­gad­ki mu­zycz­ne Pre­zen­tu­je­my brzmie­nie in­stru­men­tów sły­sza­nych w utwo­rach i pro­si­my o od­gad­nię­cie ich nazw. Płytę po­le­ca­my na­uczy­cie­lom przed­szkol­nym, in­struk­to­rom zajęć mu­zycz­no-ru­cho­wych, ta­necz­nych i ba­le­to­wych oraz ro­dzi­com ak­tyw­nie spę­dza­ją­cym z dziec­kiem czas.

Ci, którzy kupili ten produkt kupili także

Helikopterek do ćwiczeń oddechowych
4,00 zł
Prosta zabawka doskonała do ćwiczeń logopedycznych. Dziecko nakłada śmigiełko na helikopterek, po czym dmuchając w rurkę sprawia, iż śmigiełko odlatuje. Zabawka wykonana z plastiku, przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. !!! Tworzywo wygodne do mycia i dezynfekcji !!! ... ...więcej
Bańkowe Laboratorium do ćwiczeń oddechowych
16,90 zł
Produkt niedostępny
Wspaniały zestaw do robienia baniek i... nie tylko! To także pierwsze spotkanie z prawami optyki dla najmłodszych. Maluchy dowiadują się, jak tworzyć kolory z trzech podstawowych barw (czerwonej, niebieskiej i żółtej). W skład zestawu wchodzi: 3 pojemniki z kolorowymi płynami, 1 fiolka do mieszani... ...więcej
Piłeczki (5 szt.) + krótka rurka do ćwiczeń oddechowych
9,00 zł
Zapasowy zestaw 5 piłeczek pingpongowych do różnych rodzajów "fajeczek" do ćwiczeń oddechowych. Znakomicie sprawdzają się też w innych ćwiczeniach logopedycznych. Średnica kulki - 250 mm. W zestawie również rurka o wymiarach: średnica - 6 mm długość - 12 cm  ... ...więcej