KLOCKI KORBO - HIT!

Korbo to kreatywne i edukacyjne zestawy klocków o różnorodnych elementach, które umożliwiają tworzenie ruszających się  konstrukcji.

Głównym budulcem jest klocek - koło zębate, które najmłodsze nawet dziecko może wprawić w ruch. W prostej zabawie w procesie poznawczym: Buduj, Zakręć i Obserwuj, klocki Korbo w sposób zabawowy i doświadczalny pozwalają dzieciom zrozumieć zastosowanie kół zębatych w mechanice.

Zapraszamy do nowego działu KLOCKI KORBO!

Informacje o produkcie

Gimnastyczne figle muzyczne - CD

Nr katalogowy:
1300226
Producent:
Muzyczny Domek

Parametry produktu

Wysyłamy w ciągu:
do 3 dni
Rok wydania:
2011

Sprawdź również:

29,90 zł
Opis produktu:

Wy­daw­nic­two Mu­zycz­ne dla dzie­ci „Mu­zycz­ny Domek" pre­zen­tu­je nową po­zy­cję wy­daw­ni­czą pt. „Gim­na­stycz­ne Figle Mu­zycz­ne".

Płyta jest kon­ty­nu­acją dwóch po­przed­nich: „Śpie­wan­ki po­ka­zy­wan­ki" oraz „Hop­san­ki za­ba­wian­ki" i po­now­nie za­pra­sza dzie­ci w wieku przed­szkol­nym do we­so­łej za­ba­wy ru­cho­wo - mu­zycz­nej. Tym razem uda­je­my się z dzieć­mi do kra­iny mu­zycz­nej gim­na­sty­ki.

Za­ba­wy mu­zycz­ne za­miesz­czo­ne na pły­cie mają po­bu­dzić dzie­ci do róż­no­rod­nej ak­tyw­no­ści ru­cho­wej. Pro­po­nu­je­my za­ba­wy na­śla­dow­cze, ćwi­cze­nia ak­ty­wi­zu­ją­ce różne czę­ści ciała oraz po­bu­dza­ją­ce do spon­ta­nicz­ne­go ruchu. Na pły­cie znaj­du­ją się rów­nież za­ba­wy orien­ta­cyj­no - po­rząd­ko­we, wy­ma­ga­ją­ce od dziec­ka uwagi i sku­pie­nia.

Więk­szość utwo­rów przyj­mu­je formę pio­sen­ki o ła­twym do za­pa­mię­ta­nia tek­ście i te­ma­ty­ce bli­skiej dziec­ku. Lek­tor wzmac­nia do­dat­ko­wo prze­kaz pio­sen­ki pro­po­zy­cja­mi ruchu. Me­lo­die utwo­rów łatwo wpa­da­ją w ucho, są za­aran­żo­wa­ne w de­li­kat­ny, in­te­re­su­ją­cy spo­sób.

Płyta może być zna­ko­mi­tą po­mo­cą dy­dak­tycz­ną w przed­szko­lach na za­ję­ciach gim­na­stycz­nych lub umu­zy­kal­nia­ją­cych oraz świet­ną pro­po­zy­cją dla ro­dzi­ców, pra­gną­cych ak­tyw­nie spę­dzać czas ze swo­imi po­cie­cha­mi.
We wkład­ce do­łą­czo­nej do płyty znaj­du­ją się pro­po­zy­cje ruchu i ak­tyw­no­ści do po­szcze­gól­nych utwo­rów.

Utwory:
1. Powitanie,  
2. Dzieci lubią gimnastykę  
3. Chodzimy jak zwierzęta  
4. Marsz niedźwiadków  
5. Tak ? nie  
6. Wycieczka  
7. Koniki  
8. Gimnastyka z instrumentami  
9. Gimnastyka rączek  
10. Chodził jeżyk  
11. Samochody  
12. Żabki i bocian  
13. Gdy jestem w przedszkolu  
14. Na łące  
15. Gimnastyka bałwanków  
16. Zabawa w pociąg  
17. Szybko ? wolno  

18. Strach na wróble


Ci, którzy kupili ten produkt kupili także

Helikopterek do ćwiczeń oddechowych
4,00 zł
Prosta zabawka doskonała do ćwiczeń logopedycznych. Dziecko nakłada śmigiełko na helikopterek, po czym dmuchając w rurkę sprawia, iż śmigiełko odlatuje. Zabawka wykonana z plastiku, przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. !!! Tworzywo wygodne do mycia i dezynfekcji !!! ... ...więcej
W zagrodzie - odgłosy zwierząt domowych (mp4)
9,00 zł
Płyta CD ROM z 12 odgłosami zwięrząt domowych: 1. Beczenie owiec     00:38 2. Gdakanie kur     00:39 3. Gęganie stada gęsi     00:26 4. Gulgot indyka     00:33 5. Kwakanie kaczora     00:34 6. Kwiczenie świń&nbs... ...więcej
Balansujący delfin
73,90 zł
Gra wykonana z drewna dla 1-3 graczy. W skład gry wchodzi: 1 delfin, 18 kolorowych pierścieni, 1 kostka do gry. Celem gry jest ułożenie na brzuch delfina wszystkich pierścieni  tak zręcznie,aby nie stracił on równowagi i nie spadły z niego żadne pierścienie wcześniej już ułożone. G... ...więcej